Etusivu
Yhdistys
Palvelut Historia


Alijuhakkalan alueen asukkaiden etuja ajava asukasyhdistys on perustettu vuonna 1950.

Yhdistyksen toiminta koostuu pääosin seuraavista tapahtumista:
  • alueen asioiden hoitaminen
  • yhteiskunnallisten etujen valvominen
  • vuosikokous
  • juhannuskokko
  • erilaiset talkoot ja kirpparit
  • jätepaperinkeräys
  • muistamiset
  • uudenvuoden ilotulitus


Alijuhakkalan asukasyhdistyksen jäseniksi katsotaan kaikki yhdistyksen alueella asuvat asukkaat, asumismuodosta riippumatta. Kaikkiaan yhdistyksen alueelle kuuluu n. 300 taloutta. Alueemme n. 300 taloudesta maksaneita jäseniä on noin kolmannes. Yhdistyksen aluetta rajaavat Helsingintie, Mustamäenkatu, Mäntsäläntie, Vanamontie, Talvikintie, Patomäentie ja Porvoonjoentie.


Yhdistyksen toimintamenot koostuvat pääosin vuosikokouskuluista, tapahtumien järjestelykuluista, ilmoituskuluista ja tehdyistä tarvikehankinnoista tai ostetuista palveluista. Kokouspalkkioita tai vastaavia ei yhdisty maksa.

Yhdistyksen tulot koostuvat pääosin jäsenmaksutuloista ja tuote- ja tapahtumamyynneistä. 
Jäsenmaksun voi suoritta yhdistyksen tilille FI70 5612 1120 6985 40. Saaja: Alijuhakkalan asukasyhdistys ry. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa ja nykyisin se on 10,00 €/ per talous. Maksuohjeet jaetaan jokaiseen talouteen vuosittain kevät- ja syysinfon yhteydessä.


Yhdistyksen yhteystiedot

Sähköpostiosoite: alijuhakkala@gmail.com
Nettisivut: www.alijuhakkala.com
Facebooksivut: www.facebook.com/alijuhakkalalaisetALI-JUHAKKALAN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alijuhakkalan asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimialue Lahden Launeen-kaupunginosassa Alijuhakkalan alue.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa omakotitaloa, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistöjen omistajien ja toimialueella muiden asukkaiden oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja toimia heidän yhdyssiteenä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ottaen huomioon jäsentensä ehdotukset, antaa lausuntoja viranomaisille, tiedotusvälineille ja järjestöille. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden omakotiyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta ja yhdistys voi perustaa rahastoja.

3. Jäsenet


Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseniksi hyväksytään kaikki yhdistyksen toimialueella pysyvästi asuvat ja vapaa-ajan asukkaat. Aiemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vapaaehtoisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa v
alittu puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahaston
hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitella kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle
varatilintarkastaja

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.